ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ಸಹಗಾಮಿನಿ

ಸಹಗಾಮಿನಿ

ಜೀವನಪ್ರೀತಿಕೌಟುಂಬಿಕ
ಪ್ರಕೃತಿ
4.9
2149 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 471 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
18976
3 ಗಂಟೆಗಳು
29 ಭಾಗಗಳು
ಆಕೆ ಹರಿದು ಅವನೊಳಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಲು ಹವಣಿಸಿದವಳಲ್ಲ. ಬೆರೆತು ಸಾಗುವ ಹಂಬಲ ಹೊತ್ತವಳು. ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಾಗುವಳೆ? ಆತ ಅವಳಿಗೆ ಪಥವಾಗಲು ಹೋಗಿ ತಡೆಯಾದವನು. ಸರಿದು ನಿಂತರೆ ಸಹೃದಯಿ, ಸೆಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ. ಅವನ ಆಯ್ಕೆ? ತೊರೆದು ಹರಿಯುವಳೆ? ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸುವನೆ?
18976
3 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ಆಕೆ ಹರಿದು ಅವನೊಳಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಲು ಹವಣಿಸಿದವಳಲ್ಲ. ಬೆರೆತು ಸಾಗುವ ಹಂಬಲ ಹೊತ್ತವಳು. ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಾಗುವಳೆ? ಆತ ಅವಳಿಗೆ ಪಥವಾಗಲು ಹೋಗಿ ತಡೆಯಾದವನು. ಸರಿದು ನಿಂತರೆ ಸಹೃದಯಿ, ಸೆಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ. ಅವನ ಆಯ್ಕೆ? ತೊರೆದು ಹರಿಯುವಳೆ? ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸುವನೆ?

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೧೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೧೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೧೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೧೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೧೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೧೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೧೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೧೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೧೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೧೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೨೦
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೨೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೨೨
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೨೩
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೨೪
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೨೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೨೬
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೨೭
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೨೮
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
ಸಹಗಾಮಿನಿ - ೨೯
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ