ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ

ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ

ಕಾದಂಬರಿಜೀವನಪ್ರೀತಿ
ಬಿಂದು ಯು ರಾವ್
4.9
2107 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 396 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
21710
3 ಗಂಟೆಗಳು
45 ಭಾಗಗಳು
" ನಮಗಿರುವುದು ಇದೊಂದೇ ದಾರಿ ಪಾರ್ಥ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ನಾನು, ನನ್ನ ಬೊಟೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಐಶಾನಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವಳ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ...
21710
3 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
" ನಮಗಿರುವುದು ಇದೊಂದೇ ದಾರಿ ಪಾರ್ಥ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ನಾನು, ನನ್ನ ಬೊಟೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಐಶಾನಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವಳ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ...

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೬ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೭ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೮ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೯ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೧೦ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೧೧ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೧೨ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೧೩ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೧೪ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೧೫ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೧೬ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೧೭ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೧೮ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೧೯ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೨೦ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೨೧ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೨೨ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೨೩ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೨೪ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೨೫ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೨೬ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೨೭ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೨೮ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೨೯ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೩೦ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
ಸಕ್ಕರೆ _ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೩೧ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೩೨ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ೩೩ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೩೪ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೩೫ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೩೬ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೩೭ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೩೮ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೩೯ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೪೦ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೪೧ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೪೨ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೪೩ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
44
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೪೪ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
45
ಸಕ್ಕರೆ_ಗೊಂಬೆ ( ಭಾಗ ೪೫ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ