ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
💞ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞【 ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಲಾರೆನು❣️】

💞ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞【 ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರಲಾರೆನು❣️】

ಕಾದಂಬರಿಪ್ರೀತಿ
Chaitra Bhat "ಸನಾತನಿ"
4.9
1734 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 931 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
31280
5 ಗಂಟೆಗಳು
59 ಭಾಗಗಳು
ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೀತಿ, ಒಲವು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲವಾ...?? ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತರಹ . ಕೇವಲ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ...
31280
5 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೀತಿ, ಒಲವು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲವಾ...?? ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತರಹ . ಕೇವಲ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ...

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 6
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 7
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞 8
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞 9
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 10
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 11
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 12
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 13
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 14
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 15
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞16
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 17
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞18 (ಆಯುಷಿಯ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞19
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 20 (ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳ ಪಂಚಾಮೃತ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 21
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 22
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞23 ( ಮನಸ್ಸು ಕಣ್ಣೀರಾಯಿತು)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 24
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 25 (ಮನಸುಗಳ ಮಾತು)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞 26
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞 27
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಂಚಾಮೃತ💞 28
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞 29 (ಸಂಭ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಮದುವೆ ಮನೆ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 30
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞 31
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 32 ( ಪ್ರಥಮ ರಾತ್ರಿ)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 33
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 34
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 35
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞 36
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 37
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞 38
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💕 39
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞 40
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞 41 ( ಯಾರವಳು ಸುಂದರಿ!)
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞42
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞43
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
44
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞 44
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
45
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞 45
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
46
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞46
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
47
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞 47
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
48
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞48
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
49
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞49
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
50
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞50
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
51
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞51
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
52
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞52
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
53
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞 53
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
54
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞54
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
55
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞 55
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
56
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞56
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
57
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ💞57
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
58
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞58
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
59
ಪ್ರೇಮ ಪಂಚಾಮೃತ 💞59
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ