ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೆ ಬರಲಿ.....👣❤️-1

ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೆ ಬರಲಿ.....👣❤️-1

ಪ್ರೀತಿಕೌಟುಂಬಿಕಸೂಪರ್ ಸಾಹಿತಿ 4
ಸಾಹಿತ್ಯ "ಸಿದ್ಧಿಧಾತ್ರಿ"
4.9
2112 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 660 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
26537
4 ಗಂಟೆಗಳು
36 ಭಾಗಗಳು
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳಿಗೂ ಗೆಳತಿ ಎಂದೂ ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಲುಮೆಸಿರೆ ಒಡತಿ ಗಾಳಿ ಗಂಧದಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೇರಿ ಕಾಯುವೆ ನೆರಳಂತೆ ಅನವರತ ಸುಖ ತರುತ ಆಣೆಯಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗಿದೊ ಹೃದಯದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಯಂ ತಂತು ನಾನೆನಾ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನಾ ...
26537
4 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳಿಗೂ ಗೆಳತಿ ಎಂದೂ ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಲುಮೆಸಿರೆ ಒಡತಿ ಗಾಳಿ ಗಂಧದಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೇರಿ ಕಾಯುವೆ ನೆರಳಂತೆ ಅನವರತ ಸುಖ ತರುತ ಆಣೆಯಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗಿದೊ ಹೃದಯದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಯಂ ತಂತು ನಾನೆನಾ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನಾ ...
ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಶೀಘ್ರ ಓದಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೂಪರ್‌ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❤️- 6
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ ❤️👣- 7
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ - 8👣❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❤️ - 9
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೆ ಬರಲಿ👣❤️ - 10
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೆ ಬರಲಿ 👣❤️- 11
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❤️- 12
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❣️ - 13
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ👣❤️ - 14
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ👣❤️- 15
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮ ಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❤️ - 16
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮ ಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❤️ - 17
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮ ಗಳೇ ಬರಲಿ ❤️👣- 18
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❤️- 19
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❤️ - 20
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮ ಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❤️ - 21
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❤️ - 22
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮ ಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❤️- 23
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ👣❤️ - 24
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❤️ - 25
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮ ಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❤️- 26
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❤️ - 27
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❤️- 28
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❤️- 29
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ👣❤️ - 30
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ👣❤️ - 31
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮ ಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❤️- 32
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ👣❤️ - 33
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❤️ - 34
__("hours") ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
35
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❤️- 35
__("days") ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
36
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳೇ ಬರಲಿ 👣❤️- 36
__("days") ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ