ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ

ಕಾದಂಬರಿಪ್ರೀತಿಕೌಟುಂಬಿಕ
ವೇದಿಕಾ ಶಾಲಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ "ಜಯ"
4.8
62587 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 11786 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
1615016
11 ಗಂಟೆಗಳು
95 ಭಾಗಗಳು
4 ಬಾಗಿಲ ತಳ್ಳಿ  ಒಳಬಂದವಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಯಿಂದೆ  ನಾನು ಇದೆ  ಕೋಣೆಗೆ  ಬಂದಿದ್ದ ಎಂಬ  ಆಶ್ಚರ್ಯ.. ಇವರ  ಮನೆಯವರಿಗೆ  ನಾನು  ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರು  ಶಾಸ್ತ್ರ  ಸಂಪ್ರದಾಯ  ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲಾ  ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅಂತ  ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆ  ಮೂಲೆ  ...
1615016
11 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
4 ಬಾಗಿಲ ತಳ್ಳಿ  ಒಳಬಂದವಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಯಿಂದೆ  ನಾನು ಇದೆ  ಕೋಣೆಗೆ  ಬಂದಿದ್ದ ಎಂಬ  ಆಶ್ಚರ್ಯ.. ಇವರ  ಮನೆಯವರಿಗೆ  ನಾನು  ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರು  ಶಾಸ್ತ್ರ  ಸಂಪ್ರದಾಯ  ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲಾ  ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅಂತ  ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆ  ಮೂಲೆ  ...

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 6
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 7
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 8
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 9
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 10
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 11
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 12
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 13
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 14
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 15
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 16
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 17
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 18
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
ನಿನ್ನಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 19
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
ನಿನ್ನಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನಾರಿಯೇ 20
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 21
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 22
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 23
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 24
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 25
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 26
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 27
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 28
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 29
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 30
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 31
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 32
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 33
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 34
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 35
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 36
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 37
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 38
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 39
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 41
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 42
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 43
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ -44
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
44
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 45
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
45
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ -46
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
46
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ -47
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
47
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ -48
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
48
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ -49
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
49
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-50
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
50
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-51
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
51
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-52
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
52
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-53
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
53
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 54
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
54
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-55
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
55
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-56
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
56
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-57
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
57
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-58
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
58
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-59
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
59
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 60
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
60
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-61
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
61
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-62
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
62
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-63
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
63
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-64
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
64
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-65
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
65
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-66
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
66
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-67
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
67
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-68
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
68
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-69
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
69
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-70
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
70
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-71
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
71
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-72
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
72
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೇ -73
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
73
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-74
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
74
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-75
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
75
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-76
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
76
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-77
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
77
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ -78
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
78
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ -79
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
79
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 80
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
80
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-81
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
81
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-82
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
82
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ -83
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
83
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-84
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
84
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ-85
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
85
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ -86
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
86
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ 87
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
87
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ -88
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
88
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ -89
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
89
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ -90
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
90
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ -91
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
91
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ -92
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
92
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ -93
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
93
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ -94
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
94
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ -95
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
95
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಯ ನಾನರಿಯೆ -96(ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ )
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ