ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...ಸಮಗ್ರ❤️

ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...ಸಮಗ್ರ❤️

ಕಾದಂಬರಿಜೀವನಪ್ರೀತಿ
S Ram Shetty
4.9
69236 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 13702 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
706560
8 ಗಂಟೆಗಳು
101 ಭಾಗಗಳು
ಮುಂಜಾನೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಸದ್ದು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ, ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ನಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಮೈ ಮುಚ್ಚಿ, ಕೈಗಳಿಂದ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿ, ಬೋರಲು ಮಲಗಿದನವ.. ಮುಂಜಾನೆ ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ ಅವನ ಹೆತ್ತವಳಿಗೆ... " ಎದ್ದೇಳೋ ಬೇಗ. ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳಲ್ಲ ಇದೇ ಗೋಳು ದಿನಾ " ಮಗನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಬಂದ ಚಂದನ ...
706560
8 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ಮುಂಜಾನೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಸದ್ದು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ, ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ನಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಮೈ ಮುಚ್ಚಿ, ಕೈಗಳಿಂದ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿ, ಬೋರಲು ಮಲಗಿದನವ.. ಮುಂಜಾನೆ ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ ಅವನ ಹೆತ್ತವಳಿಗೆ... " ಎದ್ದೇಳೋ ಬೇಗ. ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳಲ್ಲ ಇದೇ ಗೋಳು ದಿನಾ " ಮಗನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಬಂದ ಚಂದನ ...

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 06❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 07❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 08❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 09❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 10 ❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 11❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 12❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 13❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 14❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 15❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 16❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 17❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 18❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 19❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 20❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 21❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 22 ❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 23❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 24❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 25❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 26❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 27❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 28❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 29❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 30❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 31❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 32❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 33❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 34❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 35❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 36❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 37❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 38❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 39❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 40❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 41❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ... 42❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...43❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
44
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...44❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
45
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 45❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
46
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 46...❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
47
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 47❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
48
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 48...❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
49
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ... 49❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
50
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...50❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
51
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...51❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
52
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 52❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
53
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...53❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
54
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...54❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
55
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...55❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
56
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...56❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
57
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 57❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
58
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...58❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
59
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...59❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
60
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...60❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
61
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...61❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
62
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...62❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
63
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 63...❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
64
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 64...❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
65
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...65❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
66
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...66❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
67
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...67❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
68
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...68❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
69
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ 69❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
70
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...70❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
71
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...71❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
72
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ... 72❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
73
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...73❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
74
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...74❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
75
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...75❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
76
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...76❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
77
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...77❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
78
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...78❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
79
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...79❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
80
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...80❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
81
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...81❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
82
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...82❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
83
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...83❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
84
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...84❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
85
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...85❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
86
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...86❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
87
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...87❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
88
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...88❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
89
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...89❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
90
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...90❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
91
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...91❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
92
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...92❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
93
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...93❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
94
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...94❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
95
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...95❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
96
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...96❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
97
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...97❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
98
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...98❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
99
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...99❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
100
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...100❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
101
ಉಸಿರಾದೆ ನೀ ಈ ಜೀವಕೆ...101❤️
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ