ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು

ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು

ಜೀವನಪ್ರೀತಿ
Shwetha
4.9
1743 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 615 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
44360
5 ಗಂಟೆಗಳು
49 ಭಾಗಗಳು
(ಮೂರು ಗಂಟಿನ ಒಲವಿನ ನಂಟು) S.V.K ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ತಲೆಎತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿ...ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿರವ ಈ  ಕಂಪನಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದೆ ....ಇದರ ಹಲವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಳು ಭಾರತದ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇಂದು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ CEO ಗೆ ವೆಲ್ ಕಂ ಮಾಡಲು  ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಲ್ಲಾ ಅರೆಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದಿವ್ಯ ಬಳಿ ಬಂದರು. ದಿವ್ಯಾ ಎಲ್ಲಾಮ್ಮಾ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲಾ ಆಗಲೇ ಟೈಂ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್  ಬರುತ್ತಾಳೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸರಿನಮ್ಮ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಛೇಂಬರ್ ಗೆ ...
44360
5 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
(ಮೂರು ಗಂಟಿನ ಒಲವಿನ ನಂಟು) S.V.K ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ತಲೆಎತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿ...ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿರವ ಈ  ಕಂಪನಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದೆ ....ಇದರ ಹಲವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಳು ಭಾರತದ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇಂದು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ CEO ಗೆ ವೆಲ್ ಕಂ ಮಾಡಲು  ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಲ್ಲಾ ಅರೆಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದಿವ್ಯ ಬಳಿ ಬಂದರು. ದಿವ್ಯಾ ಎಲ್ಲಾಮ್ಮಾ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲಾ ಆಗಲೇ ಟೈಂ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್  ಬರುತ್ತಾಳೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸರಿನಮ್ಮ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಛೇಂಬರ್ ಗೆ ...

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 6
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 7
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 8
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 9
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 10
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 11
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 12
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 13
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 14
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 15
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 16
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 17
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 18
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 19
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 20
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 21
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 22
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 23
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 24
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 25
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 26
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 27
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 28
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 29
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 30
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 31
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 32
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 33
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 34
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 35
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 36
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 37
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 38
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 39
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 40
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 41
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 44
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 42
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
44
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 43
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
45
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 45
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
46
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 46
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
47
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 47
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
48
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 48
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
49
ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು 49
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ